Technik rachunkowości

Szkoła zapewnia teoretyczne i praktyczne przygotowanie słuchacza do wykonywania zawodu technika rachunkowości.

W WYNIKU KSZTAŁCENIA SŁUCHACZ POWINIEN UMIEĆ:

– posługiwać się podstawowymi pojęciami ekonomicznymi oraz pojęciami z zakresu prawa, statystyki i sprawozdawczości,
– stosować marketingową strategię działania przedsiębiorstwa,
– korzystać z różnych źródeł prawa,
– interpretować ogólne prawa ekonomiczne oraz stosować zasady rachunku ekonomicznego,
– stosować zasady organizacji pracy, w tym organizować pracę własną i pracę niewielkich zespołów ludzkich,
– szacować (weryfikować) wyniki obliczeń,
– wykonywać protokoły, sprawozdania, notatki służbowe oraz redagować telegramy i telefonogramy,
– prowadzić korespondencję w sprawach osobowych, finansowych, a także korespondencję z kontrahentami przedsiębiorstwa i innymi instytucjami,
– pisać na maszynie i wykonywać czynności pozwalające na zachowanie sprawności tej maszyny, a także obsługiwać typowe maszyny i urządzenia biurowe, w tym posługiwać się komputerem PC,
– wykorzystać komputery w gromadzeniu i przygotowaniu informacji niezbędnych w zarządzaniu,
– korzystać z opracowań statystycznych i innych źródeł danych oraz opracowań i prezentować materiał statystyczny,
– stosować zasady dobrego wychowania oraz kształtować aparycję,
– prowadzić sprawy wynikające ze współpracy przedsiębiorstwa z instytucjami finansowymi, organami administracji rządowej, organami samorządu terytorialnego, krajowymi przedsiębiorstwami oraz niektóre sprawy z podmiotami zagranicznymi,
– obliczać i odprowadzać podatki oraz prowadzić typowe zapisy w podatkowej księdze przychodów i rozchodów oraz ewidencję przychodów,
– prowadzić negocjacje,
– sporządzić plan działania małego przedsiębiorstwa oraz sporządzać plany finansowe,
– stosować podstawowe metody analizy ekonomicznej przedsiębiorstwa, w tym zasady i metody analizy finansowej,
– wykorzystać w praktyce znajomość podstawowych zagadnień ekonomicznych dotyczących zwłaszcza zarządzania, marketingu, systemu finansowego państwa i jednostek samorządu terytorialnego, systemu finansowego przedsiębiorstw, systemu finansowego jednostek budżetowych, systemu finansowego instytucji finansowych, teorii pieniądza, funkcjonowania międzynarodowych instytucji finansowych,
– stosować zasady rachunkowości (sporządzać i kontrolować dokumenty księgowe, ewidencjonować zmiany zachodzące w majątku i kapitale, ustalać wynik finansowy, sporządzać zestawienie obrotów i sald, rachunek zysków i strat oraz bilans, interpretować zapisy księgowe dokonywane w różnych formach) z uwzględnieniem rachunkowości finansowej, rzeczowej, podatkowej, zarządczej lub kosztów oraz sprawozdań finansowych i ich analizy,
– sporządzać podstawowe sprawozdania finansowe oraz wykorzystywać je w kontaktach z otoczeniem,
– posługiwać się podstawowymi narzędziami rachunkowości zarządczej,
– wykorzystywać nowoczesne metody techniki, rachunkowość informatyczna.

PRACA

Absolwent kierunku może być zatrudniony biurach rachunkowych, przedsiębiorstwach produkcyjnych, handlowych i usługowych, bankach, zakładach i towarzystwach ubezpieczeniowych, jednostkach organizacyjnych sektora finansów publicznych, urzędach skarbowych, urzędach jednostek samorządu terytorialnego, jednostkach organizacyjnych nie prowadzących działalności gospodarczej. W trakcie nauki słuchacz uczy się prowadzić typowe sprawy wynikające ze współpracy przedsiębiorstwa z instytucjami finansowymi, organami organizacji rządowej i samorządu terytorialnego, przedsiębiorstwami krajowymi oraz z podmiotami zagranicznymi; obliczać i odprowadzać podatki; prowadzić podatkową księgę przychodów i rozchodów oraz ewidencje przychodów; stosować podstawowe metody analizy ekonomicznej przedsiębiorstwa; organizować i prowadzić rachunkowość w jednostkach prowadzących działalność gospodarczą, instytucjach finansowych, zakładach ubezpieczeń i jednostkach organizacyjnych samorządu terytorialnego oraz wiele innych zagadnień związanych z księgowością. Słuchacz uczy się także jednego języka obcego.