Technik Ochrony Fizycznej Osób i Mienia

Wykładowcami w Szkole są doświadczeni nauczyciele, wykładowcy i instruktorzy resortu Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Obrony Narodowej.

Szkoła przygotowuje kadry do zarządzania firmami ochrony fizycznej osób i mienia, upoważnione do opracowywania planów ochrony oraz organizowania i kierowania zespołami pracowników ochrony /II stopień licencji pracownika ochrony fizycznej – inspektorzy, koordynatorzy, kierownicy, dyrektorzy, członkowie zarządów, właściciele firm/.

Po ukończeniu nauki absolwenci przystępują do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe, po zdaniu którego uzyskują tytuł TECHNIKA OCHRONY OSÓB i MIENIA. Uzyskują też licencję II stopnia pracownika ochrony fizycznej. Absolwenci tej szkoły w przyszłości staną na czele największych firm ochrony na terenie całego kraju.

W wyniku kształcenia w zawodzie słuchacz powinien umieć:

– posługiwać się pojęciami z zakresu podstaw prawnych wykonywania zadań ochrony osób i mienia,
– organizować i realizować ochronę fizyczną osób i mienia,
– prowadzić działalność w zakresie zapobiegania, rozpoznawania i wykrywania zagrożeń w odniesieniu do chronionej jednostki organizacyjnej,
– analizować stan potencjalnych zagrożeń oraz aktualny i perspektywiczny stan bezpieczeństwa chronionych obszarów, obiektów i urządzeń,
– kierować zespołami pracowników ochrony fizycznej i samodzielnie podejmować decyzje,
– prowadzić dokumentację wewnętrzną służb ochrony,
– sporządzać plan ochrony obszarów, obiektów i urządzeń podlegających obowiązkowej ochronie,
– dokonywać analizy czynników mających wpływ na tworzenie i funkcjonowanie wewnętrznych służb ochrony oraz prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie usług – – ochrony osób i mienia na podstawie koncesji,
– organizować współpracę specjalistycznych uzbrojonych formacji ochronnych z Policją, jednostkami ochrony przeciwpożarowej obrony cywilnej i strażami miejskimi.

SŁUCHACZE POLICEALNEJ SZKOŁY POSIADAJĄ OD 20% ZNIŻKI NA NIŻEJ WYMIENIONE KURSY i SZKOLENIA!!!

1. SZKOLENIE DLA STARAJĄCYCH SIĘ O POZWOLENIE NA BROŃ
2. KIEROWNIK DS. BEZPIECZEŃSTWA NA IMPREZACH MASOWYCH
3. KURS DLA KANDYDATÓW NA CZŁONKÓW SŁUŻB PORZĄDKOWYCH I CZŁONKÓW SŁUŻB INFORMACYJNYCH
4. KURS OCHRONA INFORMACJI NIEJAWNYCH
5. KURS DLA DETEKTYWÓW
6. SZKOLENIE BHP i P. POŻ.