Technik obsługi turystycznej

Szkoła zapewnia teoretyczne i praktyczne przygotowanie słuchacza do wykonywania zawodu technika obsługi turystycznej.

W WYNIKU KSZTAŁCENIA SŁUCHACZ POWINIEN UMIEĆ:

– stosować podstawowe zasady gospodarki rynkowej,
– korzystać z przepisów prawa, zwłaszcza stosowanych w turystyce,
– stosować zasady organizacyjne i ekonomiczno-finansowe w turystyce,
– stosować zasady organizacji pracy w różnych działach przedsiębiorstwa turystycznego,
– określić kompetencje różnych podmiotów gospodarczych związanych z obsługą ruchu turystycznego,
– posługiwać się instrumentami marketingu w działalności turystycznej
– fachowo i kompleksowo obsługiwać klienta, w tym również osoby niepełnosprawne,
– przygotować i opracować ofertę turystyczną klienta, w tym także dla osób niepełnosprawnych,
– organizować imprezy turystyczne krajowe i zagraniczne, grupowe i indywidualne, katalogowe na życzenie klienta,
– organizować i obsługiwać kongresy, targi, zjazdy itp.,
– kalkulować, zamawiać świadczenia i rozliczać imprezy turystyczne,
– udzielać wszechstronnej informacji turystycznej
– gromadzić informacje dotyczące planowania, organizowania i rozwoju turystyki,
– analizować krajowy i zagraniczny ruch turystyczny,
– posługiwać się rozkładami komunikacyjnymi różnych przewoźników w ruchu krajowym i zagranicznym,
– współpracować z przewodnikami i pilotami oraz kierowcami autokarów turystycznych,
– wybierać najkorzystniejszy sposób ubezpieczenia uczestników ruchu turystycznego,
– czytać i posługiwać się planem, mapą geograficzną i turystyczną,
– charakteryzować obiekty zabytkowe Polski i wybrane regiony turystyczne świata,
– korzystać z wiedzy etnograficznej i historii sztuki dla potrzeb planowania i organizowania wycieczek,
– stosować zasady właściwego żywienia,
– prowadzić korespondencję i obsługiwać nowoczesny sprzęt biurowy,
– biegle posługiwać się językiem obcym w mowie i piśmie,
– postępować zgodnie z zasadami etyki i kultury zawodu,
– doskonalić swoje kwalifikacje zawodowe,
– stosować przepisy ochrony środowiska,
– stosować przepisy bezpieczeństwa i higieny pracy oraz przeciwpożarowe.

PRACA

Absolwenci tego kierunku bez problemu znajdują zatrudnienia w biurach podróży przy organizacji imprez turystycznych, wyjazdów, konferencji, eventów, wyjazdów firmowych. Często także pracują jako piloci wycieczek, animatorzy bądź jako specjaliści ds. obsługi klienta w turystyce. Mogą również podejmować pracę w urzędach administracji państwowej na stanowiskach związanych z organizacją i promocją turystyki danego regionu.
W trakcie zajęć, Słuchacze uczą się jak najlepiej skonstruować ofertę turystyczną, jak prawidłowo kalkulować ceny, pozyskiwać kontrahentów, skutecznie docierać do klientów ze swoją ofertą oraz jak czuwać nad prawidłowym przebiegiem imprezy i obsługiwać klienta. Poznają także zasady współpracy z innymi uczestnikami rynku, takimi jak firmy przewozowe, hotele itp.
Na powyższym kierunku przewidziane są zajęcia z języka obcego – angielskiego lub niemieckiego.