Technik Informatyk

Technik informatyk w wyniku kształcenia w zawodzie powinien umieć:

– posługiwać się komputerami w tym IBM PC,
– posługiwać się systemami operacyjnymi,
– pracować w wybranych rodzajach sieci komputerowych,
– posługiwać się wiedzą o budowie i działaniu systemów operacyjnych w stopniu pozwalającym na opanowanie umiejętności pracy z innymi systemami i innymi rodzajami komputerów, także pracujących w sieci,
– posługiwać się typowym oprogramowaniem dla podstawowych zastosowań,
– posługiwać się typowym oprogramowaniem użytkowym i narzędziowym,
– dobierać konfigurację sprzętu i oprogramowania dla podstawowych zastosowań,
– posługiwać się językami obsługi wybranych rodzajów baz danych, w tym językiem SQL,
– zakładać i utrzymywać bazy danych i nadzorować ich pracę,
– projektować bazy danych i ich oprogramowanie,
– programować w wybranych językach, w szczególności Pascal, C++,
– posługiwać się dokumentacją i literaturą fachową,
– organizować i utrzymywać w należytym porządku własne stanowisko pracy i podległego zespołu zgodnie z wymaganiami bezpieczeństwa danych i procesów przetwarzania informacji, w tym wymaganiami ergonomii, bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej,
– posługiwać się językiem angielskim,
– właściwie prezentować swoje kwalifikacje podczas poszukiwania pracy,
– komunikować się,
– wyszukiwać i przetwarzać informacje oraz doskonalić kwalifikacje zawodowe,
– działać twórczo,
– samodzielnie podejmować decyzje w procesie pracy oraz korzystać ze swoich praw,
– samodzielnie doskonalić swoje kwalifikacje.