Technik handlowiec

Szkoła zapewnia teoretyczne i praktyczne przygotowanie słuchacza do wykonywania zawodu technika handlowca.

W WYNIKU KSZTAŁCENIA SŁUCHACZ POWINIEN UMIEĆ:

– posługiwać się podstawowymi pojęciami ekonomicznymi oraz prawnymi,
– korzystać z różnych źródeł prawa (finansowego, handlowego, cywilnego, pracy),
– korzystać z literatury fachowej i innych źródeł informacji,
– stosować instrumenty marketingu, w tym organizować i prowadzić działania reklamowe,
– stosować zasady racjonalnego gospodarowania,
– organizować pracę własną i pracę niewielkich zespołów ludzkich,
– wykonywać podstawowe prace bilansowe przy wykorzystaniu środków technicznych,
– redagować korespondencję handlową w języku polskim i obcym,
– wypełniać dokumenty i sporządzać pisma typowe dla działalności handlowej,
– posługiwać się językiem obcym w kontaktach z kontrahentami,
– sprawnie obliczać i szacować wyniki,
– ewidencjonować, interpretować i analizować typowe operacje gospodarcze,
– prowadzić rozliczenia z budżetem, instytucjami ubezpieczeniowymi oraz innymi podmiotami,
– organizować działalność (własnej) małej firmy handlowej,
– wybrać najkorzystniejsze formy działalności uzupełniającej,
– kształtować właściwe związki i zależności między firmą handlową a jej otoczeniem rynkowym,
– kształtować właściwe oddziaływanie jednostki gospodarczej na środowisko naturalne,
– prowadzić negocjacje handlowe,
– wykonywać typowe prace związane z planowaniem i analizowaniem statystyk,
– korzystać z materiałów statystycznych i właściwie je interpretować,
– przygotowywać i przeprowadzać proste badania oraz opracować ich wyniki,
– samodzielnie posługiwać się sprzętem komputerowym, oprogramowaniem oraz innymi środkami technicznymi,
– swobodnie posługiwać się pojęciami z zakresu towaroznawstwa,
– korzystać z informacji o towarach z prospektów, ulotek, poradników oraz kodów informacyjnych, w oparciu o posiadana wiedzę towaroznawczą,
– rozpoznawać podstawowe właściwości towarów,
– stosować właściwe metody odbioru jakościowego, przechowywania i konserwacji towarów,
– przestrzegać przepisów: bezpieczeństwa i higieny pracy, przeciwpożarowych, prawa pracy oraz ochrony środowiska.

PRACA

Absolwent może być zatrudniony na średnich szczeblach zarządzania w punktach sprzedaży detalicznej, w hurtowniach i magazynach, w przedsiębiorstwach handlowych o różnych formach własności. Słuchacz uczy się organizować działalność małej firmy handlowej, w tym korzystania z różnych źródeł prawa, wypełniania dokumentów i sporządzania pism, prowadzenia rozliczeń działalności gospodarczej, korzystania z różnych źródeł informacji, podejmowania właściwych decyzji rynkowych na podstawie badań oraz prowadzenia negocjacji handlowych. Słuchacz poznaje także zasady organizacji pracy własnej i pracy niewielkich zespołów ludzkich. Duże znaczenie ma także umiejętność posługiwania się językiem obcym w kontaktach z kontrahentami.