Technik ekonomista

Szkoła zapewnia teoretyczne i praktyczne przygotowanie słuchacza do wykonywania zawodu technika ekonomisty.

W WYNIKU KSZTAŁCENIA SŁUCHACZ POWINIEN UMIEĆ:

– posługiwać się podstawowymi pojęciami ekonomicznymi oraz pojęciami z zakresu prawa, statystyki i sprawozdawczości,
– stosować marketingową strategię działania przedsiębiorstwa,
– interpretować ogólne prawa ekonomiczne,
– stosować zasady rachunku ekonomicznego,
– organizować pracę własną i pracę niewielkich zespołów ludzkich,
– szacować (weryfikować) wyniki obliczeń przy zastosowaniu różnych technik obliczeniowych,
– obliczać i interpretować miary statystyczne, wykorzystywane w pracach analitycznych planistycznych,
– posługiwać się rachunkiem procentowym, odsetkowym i dyskontowym,
– wykonywać podstawowe prace kancelaryjne,
– redagować pisma, telegramy i telefonogramy,
– sporządzać protokoły, sprawozdania, notatki służbowe,
– pisać na maszynie i wykonywać czynności pozwalające na zachowanie jej sprawności,
– obsługiwać typowe maszyny i urządzenia biurowe,
– posługiwać się komputerem PC,
– opracować i prezentować materiał statystyczny oraz korzystać z opracowań statystycznych i innych źródeł danych,
– stosować zasady rachunkowości,
– prowadzić korespondencję w sprawach osobistych, finansowych, finansowych także z kontrahentami podmiotu gospodarczego i instytucjami finansowymi, organami administracji rządowej i organami samorządu terytorialnego,
– opracować schemat struktury organizacyjnej małego podmiotu gospodarczego,
– sporządzić plan działania małego podmiotu gospodarczego,
– stosować podstawowe metody analizy ekonomicznej podmiotu gospodarczego,
– obliczać wynagrodzenia, wydajność pracy, amortyzację, ubytki, ceny i marże, a także średnie: zapasy, wynagrodzenia itd.,
– obliczać i interpretować wskaźniki: rotacji, poziomu kosztów, rentowności, zużycia materiałów, narzędzi, wskaźniki struktury: majątku i kapitału, zatrudnienia, kosztów, zapasów, sprzedaży itd.,
– organizować proces magazynowania i spedycji towarów,
– sporządzać podstawowe sprawozdania finansowe oraz wykorzystywać je w kontaktach z otoczeniem,
– stosować zasady i metody analizy finansowej i wykorzystywać jej wyniki w procesach decyzyjnych,
– posługiwać się podstawowymi narzędziami rachunkowości zarządczej,
– wykorzystywać komputery w gromadzeniu i przygotowaniu informacji niezbędnych w zarządzaniu,
– prowadzić negocjacje,
– przestrzegać przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, przeciwpożarowych oraz ochrony środowiska.

PRACA

Absolwent może podejmować pracę na różnych stanowiskach w małych przedsiębiorstwach produkcyjnych, handlowych i usługowych, jak również podjąć działalność gospodarczą na własny rachunek. Słuchacz zdobywa wiedzę ogólno ekonomiczną – uczy się organizacji i przygotowania takich procesów, jak: zaopatrzenie, magazynowanie, transport, a przede wszystkim sprzedaż produktów (w tym usług). Główny nacisk położony jest na zagadnienia związane z badaniem rynku, planowaniem i sprawozdawczością, polityką zatrudnienia, wynagrodzeniami, zaopatrzeniem i gospodarką materiałową, księgowością i gospodarką finansową. Nie mniejsze znaczenie ma umiejętność wykonywania typowych prac biurowych.