Technik BHP

Szkoła zapewnia teoretyczne i praktyczne przygotowanie słuchacza do wykonywania zawodu technika ekonomisty

W WYNIKU KSZTAŁCENIA SŁUCHACZ POWINIEN UMIEĆ:

– Sporządzać bieżące i okresowe analizy stanu bezpieczeństwa i higieny pracy uwzględniające obowiązujące normy, przepisy.
– Formułować propozycje przedsięwzięć prawno-organizacyjnych zgodnych z obowiązującymi przepisami i zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy mających na celu poprawę stanu bhp.
– Rozwiązywać bieżące problemy techniczne i organizacyjne zawiązane z bezpieczeństwem pracy i ergonomią.
– Ustalać zgodność oddawanych do użytku obiektów i urządzeń technicznych z dokumentację projektową i wymaganiami bhp określonymi w dokumentacji.
– Współpracować w procesie wytwarzania wyrobów o wysokiej jakości oceniając je pod względem bezpieczeństwa pracy i ergonomii.
– Doradzać w doborze odpowiednich środków ochrony indywidualnej i zbiorowej
– Ustalać okoliczności i przyczyny wypadków w tym przesłuchiwać poszkodowanych i świadków wypadków, wykonywać szkice miejsc wypadków oraz formułować wnioski profilaktyczne.
– Integrować w działania poszczególnych służb pracowniczych zakładu pracy w zakresie obowiązków dotyczących bhp w tym również w zakresie organizowania okresowych badań lekarskich i profilaktyki zdrowotnej pracowników.
– Kontrolować stan bezpieczeństwa i higieny pracy w zakładzie stosując odpowiednie metody i sposoby kontroli.
– Stosować nowoczesne techniki biurowe i metody organizacji pracy.
– Korzystać z wiedzy i dostępnych źródeł informacji dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy do poprawy warunków pracy.

PRACA

Absolwent może podjąć pracę jako pracownik służby bezpieczeństwa i higieny pracy w zakładach pracy różnego typu. Praca w zawodzie wymaga interdyscyplinarnego przygotowania, umiejętności posługiwania się aktami prawnymi i przepisami, prowadzenia dokumentacji związanej z warunkami pracy oraz umiejętności organizacji szkoleń. Słuchacz zapoznaje się z problematyką budowlaną, procesami elektromaszynowymi i chemicznymi, ochroną przeciwpożarową i ochroną środowiska, a także ergonomią i bezpieczeństwem pracy. Ważna z punktu widzenia przyszłej pracy jest znajomość różnorodnych metod szkolenia, właściwa umiejętność ich stosowania oraz popularyzacja problematyki bezpieczeństwa i higieny pracy.