Technik administracji

Szkoła zapewnia teoretyczne i praktyczne przygotowanie słuchacza do wykonywania zawodu technika administracji.

W WYNIKU KSZTAŁCENIA SŁUCHACZ POWINIEN UMIEĆ:

– interpretować i stosować przepisy prawa
– kierować się zasadami praworządności
– załatwiać indywidualne sprawy administracyjne
– przygotować projekty umów cywilnoprawnych, aktów normatywnych i administracyjnych
– gromadzić i wykorzystywać informacje niezbędne w procesie decyzyjnym
– interpretować podstawowe pojęcia i zjawiska ekonomiczne, procesy gospodarcze
– opisać istotę funkcjonowania administracji publicznej: rządowej i samorządowej
– interpretować procesy gospodarcze w kategoriach systemowych
– określać zasady organizacji i zarządzania podmiotów gospodarczych
– posługiwać się dokumentacją księgową
– wykorzystywać ewidencję finansowo -księgową w odniesieniu do jednostek, zakładów budżetowych, przedsiębiorstw
– organizować pracę własną i w zespołach, samodzielnie podejmować decyzje;
– kompetentnie przyjmować i załatwiać interesantów
– stosować zasady obiegu informacji w urzędach administracji publicznej i przedsiębiorstwach, prawidłowo przyjmować, segregować dokumenty
– prawidłowo przechowywać akta zgodnie z obowiązującymi normami
– prowadzić korespondencję, redagować teksty i ich syntezy (sprawozdania, protokoły, notatki służbowe itp.)
– przygotowywać narady, zebrania, konferencje, sesje itp.
– wykorzystywać i obsługiwać urządzenia techniki i łączności biurowej
– praktycznie stosować normy obyczajowe i etyczne
– stosować elementy psychologii społecznej i socjologii
– publicznie prezentować i bronić stanowiska urzędu, firmy
– posługiwać się przynajmniej jednym językiem obcym
– samodzielnie uaktualniać nabytą wiedzę i podnosić kwalifikacje
– sporządzać harmonogramy prac, szacować ich czasochłonność oraz analizować koszty
– komunikować się, wyszukiwać i przetwarzać informacje.

PRACA

Absolwent może podjąć pracę w organach administracji rządowej, administracji specjalnej, jednostkach samorządu terytorialnego, w przedsiębiorstwach, zakładach usługowych, organach organizacji społecznych i zakładach usługowych. Słuchacz poznaje podstawowe zagadnienia z zakresu prawa cywilnego, prawa administracyjnego, postępowania administracyjnego, prawa finansów publicznych, prawa gospodarczego i prawa pracy. Istotne jest również pozyskanie wiedzy z dziedzin pokrewnych takich, jak ekonomia i nauki społeczne. Duży nacisk położony jest na profesjonalną organizację pracy oraz pełne wykorzystanie możliwości technicznych współczesnego biura.