Kurs na licencję detektywa

Nie każdy chce i może być detektywem lecz wszyscy, którzy się na to zdecydują muszą być perfekcyjnie przygotowani by zdać egzamin na licencję detektywa, a następnie efektywnie i bezpiecznie wykonywać tą profesję. Wychodząc naprzeciw temu założeniu proponujemy Państwu, a w szczególności osobom, które przygotowują się do egzaminu.

Tematyka tego szkolenia obejmuje pełny zakres zagadnień, jakie określono w załączniku do Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia listopada 2002 roku w sprawie egzaminów dla osób ubiegających się o wydanie licencji detektywa (Dz. U. 02.186.1559).

Program kursu obejmuje ok. 100 godzin zajęć dydaktycznych oraz następujące obszary zagadnień:
– zaznajomienie się i interpretacja przepisów Ustawy z dnia 6 lipca 2002 r. o usługach detektywistycznych (Dz. U. 02.12.110),
– zaznajomienie się i interpretacja przepisów (ustaw) dotyczących działalności Policji, Straży Granicznej oraz Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego i Agencji Wywiadu,
– wybranie zagadnienia prawa (konstytucyjnego, karnego i karnego procesowego, cywilnego, rodzinnego, opiekuńczego i cywilnego procesowego),
– wybrane elementy kryminalistyki oraz kryminologii, wiktymologii i psychologii sądowej,
– ochrona informacji niejawnych oraz ochrona danych osobowych,
– praktyczne aspekty wykonywania czynności detektywistycznych (m. in. zbieranie informacji, inwigilacja osób, obserwacje – osób, miejsc, obiektów, współpraca z innymi podmiotami w zakresie realizacji usługi detektywistycznej, stres w pracy detektywa itd.).

Wysoki poziom realizowanych zajęć dydaktycznych zagwarantują Państwu prowadzący je wykładowcy, wśród których są m.in. pracownicy Wyższej Szkoły Policji w Słupku i Komendy Głównej Policji oraz pracownicy sądu, prokuratury, a także nauczyciele akademiccy.
W trakcie kursu przeprowadzone zostaną próbne testy, zbliżone tematycznie do testów, jakie kandydaci na licencję detektywa muszą rozwiązać na egzaminie, który organizują komendanci wojewódzcy Policji powołując komisje, w skład których wchodzą przedstawiciele: wydziału postępowań administracyjnych danej KWP, ministra spraw wewnętrznych i administracji, Komendanta Głównego Policji,
szkoły Policji, prokuratury okręgowej, sądu okręgowego, ministra właściwego ds. oświaty i wychowania. Dodać należy, że procedura egzaminacyjna jest bardzo dogłębna, zgodnie z założeniem, iż detektyw sprawując zawód tzw. „zaufania społecznego” powinien wykazywać szczególne predyspozycje i kwalifikacje zawodowe, gwarantujące praworządne i skuteczne wykonywanie swoich zadań.

Kursy kończą się egzaminem wewnętrznym i wydaniem odpowiednich zaświadczeń.

Zajęcia na kursie realizowane będą w Kartuzach oraz w miarę potrzeb w innych miastach regionu.