Kurs dla kandydatów na członków służb porządkowych i członków służb informacyjnych

Nabycie umiejętności oraz uprawnień do wykonywania zadań z zakresu ochrony imprez masowych zgodnie z wymogami jakie powinni spełniać członkowie służb informacyjnych i służb porządkowych określonymi w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 23 marca 2010 r. Dz. U. Nr 52, poz. 308.

PROGRAM SZKOLEŃ Obejmuje zagadnienia:

TEORETYCZNE w zakresie ogólnoprawnym, zabezpieczenia porządku i bezpieczeństwa publicznego na imprezach masowych.

ZAWODOWE z zakresu zabezpieczenia porządku w obrębie imprezy masowej (Rozp. RM. z 23.03.2010.w sprawie wymogów, jakie powinny spełniać kierownik do spraw bezpieczeństwa, służby porządkowe i służby informacyjne, .Dz. U. Nr 52, poz 308).

ORGANIZACJA KURSU: kursy dla członków służb informacyjnych trwają 20 godzin, dla członków służb porządkowych – 28 godzin;.

Kursy kończą się egzaminem wewnętrznym i wydaniem odpowiednich zaświadczeń.

Zajęcia na kursie realizowane będą w Kartuzach oraz w miarę potrzeb w innych miastach regionu.